REKRUTACJA 2016/2017
SPONSORZY FESTYNU

festyn

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
PODRĘCZNIKI
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

Dzwonki
1)  7:30 - 8:15
2)  8:25 - 9:10
 3)  9:20 - 10:05
  4)  10:15 - 11:00
  5)  11:10 - 11:55
  6)  12:10 - 12:55
  7)  13:10 - 13:55
  8)  14:05 - 14:50
  9)  15:00 - 15:45
10)  15:55 - 16:40
​ 
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Kopaczewska
godziny przyjęć:
wtorek 8:00 - 11:00
środa  15:30 - 16:30

Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:00 - 16:00
piątek
7:00 - 15:30

W wakacje 8:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE
KONKURSY
ZDROWIE NA TALERZU

Logo

Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Dnia 11 maja 2016r. o godz.17:30 w sali nr 3 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Maciej Zalach - Przewodniczący Rady Rodziców
tel. +48 600 975 604
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leszek Stromski - Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
Katarzyna Naczk - Skarbnik Rady Rodziców
Magdalena Jakś - Sekretarz Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców: Bank Rumia Spółdzielczy 70 8351 0003 0024 9353 3000 0010

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 - 15 złotych od rodziny.

Składka płatna do 31 marca 2016 roku.

Skarbnik Rady Rodziców będzie zbierał wpłaty w dniach: 29 I 2016 (piątek) w godz. 10:30 - 12:00 w sali konferencyjnej

Wpłata składki jest dobrowolna. Zachęcamy jednak do poniesienia tego wydatku, ponieważ umożliwi to pomoc szkole, a co za tym idzie naszym dzieciom.

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi

Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn. zmianami) i Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Rada Rodziców stanowi demokratycznie wybraną reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę; organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.
 3. Rada Rodziców suwerennie określa swoją strukturę wewnętrznej organizacji.
 4. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydaje je zgodnie z własną wolą.
 5. Cele, zadania i organizację Rady Rodziców określa regulamin.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców
§ 2

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  a) pomoc w doskonaleniu organizacji kształcenia i opieki w szkole,
  b) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych,
  c) współudział w organizowaniu różnych form pozalekcyjnej działalności szkoły,
  d) występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu nadzoru, organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
  e) uzyskanie informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych,
  f) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną „Programu wychowawczego” oraz „Programu profilaktyki” ,
  g) decyduje o wydaniu zgody przez Dyrektora Szkoły na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych,
 4. Rada Rodziców opiniuje:
  a) projekt finansowy szkoły składany przez Dyrektora Szkoły,
  b) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  c) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  d) wzór jednolitego stroju dla uczniów noszonego w określonych sytuacjach (strój galowy),
  e) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
  f) szkolny zestaw podręczników i programów nauczania,
 5. Rada rodziców ponadto:
  a) bierze udział (po uzyskaniu zaproszenia), z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które rozpatrują sprawy uczniów, z wyjątkiem rady klasyfikacyjnej,
  b) przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawionego przez dyrektora,
  c) deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,
  d) wnioskuje o zmiany w szkolnym zestawie podręczników i programie nauczania,
  e) wnioskuje o ocenę pracy nauczyciela,
 6. Do zadań Rady Rodziców należy :
  a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,
  b) pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju szkoły,
  c) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców na rzecz szkoły,
  d) działanie wspólnie z zakładami i instytucjami współpracującymi ze szkołą, na rzecz szkoły w celu poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniów oraz nauczycieli,
  e) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac i działań służących zwiększeniu funduszy szkolnych,
  f) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
  g) współpraca z organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole w kierunku rozwoju samorządności uczniów.
 7. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania a w szczególności:
  a) pomoc w opracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,
  b) zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji programu nauczania,
  c) współdziałanie z Dyrektorem Szkoły dla zapewnienia pełnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów,
  d) dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,
  e) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań,
  f) organizowanie udziału rodziców mających odpowiednie przygotowanie, na wniosek nauczyciela, w realizacji wybranych tematów przewidzianych programem nauczania.
 8. Rada Rodziców współpracuje w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności:
  a)dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,
  b) informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych, na terenie szkoły i w placówkach wychowania pozaszkolnego,
  c) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
  d) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom zrzeszającym uczniów szkoły,
  e) uczestniczenie w organizowaniu działalności kulturalno-artystycznej, turystycznej i sportowej,
  f) organizowanie, ze wszystkimi współdziałającymi ze szkołą, prac społecznie użytecznych,
  g) organizowanie udziału rodziców, na wniosek wychowawcy, w omawianiu istotnych problemów wychowawczych,
  h) zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez zapewnienie pomocy rodzinom wychowawczo niewydolnym,
  i) rozwijanie przy pomocy specjalistów poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
  j) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych,
  k) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi.
 9. Rada Rodziców współdziała w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:
  a) uczestniczy w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowania programu ich zaspokajania,
  b) uczestniczy w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,
  c) uczestniczy w przyznawaniu uczniom pomocy materialnej,
  d) współdziała w szerzeniu oświaty sanitarnej wśród uczniów,
  e) współdziała z innymi szkołami, stowarzyszeniami oraz instytucjami.

Rozdział III
Skład i struktura Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 3

 1. Podstawowym ogniwem jest rada klasowa rodziców, w skład której wchodzą 3 osoby.
 2. Rada klasowa rodziców wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy.
 3. Rada klasowa rodziców jest wybierana w głosowaniu tajnym bez obecności wychowawcy.
 4. W skład rady klasowej rodziców wchodzą :
  a) przewodnicząca (y)
  b) zastępca przewodniczącej ( go )
  c) skarbnik
 5. Ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera ze swojego grona delegata do Rady Rodziców.
 6. Wybór delegata danej klasy do Rady Rodziców odbywa się w głosowaniu tajnym.
 7. Wybór delegata danej klasy do Rady Rodziców odbywa się bez obecności wychowawcy.

§ 4

 1. Rada Rodziców składa się z delegatów wszystkich klas.
 2. Każda klasa ma w Radzie Rodziców jednego delegata.
 3. Prezydium Rady Rodziców jest wybierane przez zebranie ogólne delegatów wszystkich klas do Rady Rodziców.
 4. Prezydium Rady Rodziców jest wybierane w głosowaniu tajnym wyłącznie w obecności samych delegatów.
 5. Do Prezydium Rady Rodziców mogą być zgłaszane kandydatury wyłącznie z grona delegatów klas do Rady Rodziców.
 6. Zgłoszony delegat klasy do Prezydium Rady Rodziców musi być obecny w czasie wyborów oraz potwierdza ustnie zgodę na kandydowanie.
 7. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:
  a) Przewodnicząca ( y )
  b) Wice-Przewodnicząca ( y )
  c) Skarbnik
  d) Sekretarz
 8. Kadencja Prezydium Rady Rodziców oraz delegatów klas do Rady Rodziców trwa rok i kończy się w chwili wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców.
 9. Prezydium Rady Rodziców wybierane jest na pierwszym zebraniu delegatów klas do Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.
 10. W pierwszym zebraniu delegatów klas do Rady Rodziców, w nowym roku szkolnym, uczestniczy ustępujące Prezydium Rady Rodziców oraz ustępująca Komisja Rewizyjna.
 11. Ustępujący członkowie Prezydium Rady Rodziców oraz członkowie ustępującej KomisjiRewizyjnej nie mają prawa głosu w głosowaniach nad kandydaturami do nowego Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali wybrani delegatami klas do nowej Rady Rodziców.

§ 5

 1. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna jest powoływana na pierwszym zebraniu delegatów klas do Rady Rodziców.
 3. Komisja Rewizyjna powoływana jest z grona delegatów klas do Rady Rodziców.
 4. Komisja Rewizyjna powoływana jest w głosowaniu tajnym w obecności wyłącznie delegatów klas do Rady Rodziców.
 5. Kandydat do Komisji Rewizyjnej musi być obecny w czasie głosowania oraz potwierdza ustnie zgodę na kandydowanie.
 6. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
 7. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą :
  a) Przewodnicząca ( y )
  b) dwóch członków zwykłych
 8. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok i kończy się w chwili wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w nowym roku szkolnym.

§ 6

 1. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje problemowe.
 2. Decyzje o powołaniu komisji podejmuje Prezydium Rady Rodziców.
 3. W ramach wszystkich komisji problemowych mogą działać wszyscy rodzice uczniów szkoły, członkowie organizacji sprzyjających szkole, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 4. Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących powołuje Prezydium Rady Rodziców.

§ 7

 1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Prezydium Rady Rodziców może zapraszać gości na zebrania Rady Rodziców oraz na zebrania Prezydium Rady Rodziców.

Rozdział IV
Uchwały Rady Rodziców
§ 8

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Prezydium Rady Rodziców zdecyduje inaczej, przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Przebieg zebrania oraz uchwały Rady Rodziców są protokołowane. Za protokołowanie odpowiada sekretarz Prezydium Rady Rodziców.
 4. W przypadku podjęcia przez Radę Rodziców lub Prezydium Rady Rodziców uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgodnić z Prezydium Rady Rodziców dalszy tok postępowania. Prezydium może w takim przypadku, o ile okoliczności tego wymagają, zwołać w trybie pilnym zebranie Rady Rodziców.

Rozdział V
Zasady działalności finansowo - gospodarczej
§ 9

 1. Rada Rodziców prowadzi działalność w finansowo – gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyznanymi prawem kompetencjami oraz w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady dotyczące Rad Rodziców w szkołach publicznych.
 2. Fundusze Rady Rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności, składek rodziców, z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych, organizacji festynów, aukcji i kiermaszów. Rada Rodziców może wydawać publikacje oraz inne materiały, z których dochód zostanie przeznaczony na regulaminową działalność Rady Rodziców. Na fundusze Rady Rodziców składają się również darowizny od firm ubezpieczających uczniów szkoły, firm wykonujących zdjęcia oraz filmy okolicznościowe z udziałem uczniów oraz od innych firm, których świadczenia opłacane są przez rodziców uczniów szkoły.
 3. Wysokość dobrowolnej, rocznej składki rodziców ustala się większością 2/3 głosów na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.
 4. Ustalona kwota jest kwotą minimalną.
 5. Rodzice mogą indywidualnie zdeklarować wyższą składkę niż ustalono na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.
 6. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo do końca stycznia każdego roku.
 7. Fundusze Rady Rodziców mogą być użytkowane na działalność określoną w regulaminie oraz na działalność statutową szkoły.
 8. Ramowy sposób wydatkowania funduszy określają na pierwszym zebraniu delegaci klas do Rady Rodziców. Szczegółowy sposób wydatkowania funduszy określa Prezydium Rady Rodziców.
 9. Rada Rodziców posiada własne konto bankowe.
 10. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada Rodziców poprzez dwie upoważnione osoby : Przewodniczącą ( ego ) i Skarbnika

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 10

 1. Delegaci klas do Rady Rodziców, nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe rady klasowe oraz Prezydium Rady Rodziców.
 2. Na miejsce odwołanych lub rezygnujących delegatów do Rady Rodziców wybiera się nowych na zasadach określonych w regulaminie.
 3. Prezydium Rady Rodziców może nagrodzić klasy, z których delegaci do Rady Rodziców w sposób szczególnie aktywny uczestniczą w działaniach i projektach Rady Rodziców.
 4. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 5. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodnicząca, powiadamiając członków Rady Rodziców co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. W szczególnych przypadkach Przewodnicząca może zwołać zebranie Rady Rodziców w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu powiadomienia.
 6. Przewodnicząca powiadamia członków Rady Rodziców o zebraniu w każdy możliwy sposób np. listownie, e-mailem, telefonicznie, sms-em.
 7. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Prezydium Rady Rodziców za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
 8. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w wyniku uchwały Rady Rodziców.
 9. Regulamin po przyjęciu przez Radę Rodziców obowiązuje od 4 stycznia 2010 roku.

Rozbudowa szkoly - pismo Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka (plik Adobe Reader)

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi w roku szkolnym 2013/2014

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2013/2014:

Leszek Stromski - Przewodniczący Rady Rodziców   

Tomasz Kosowski- Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Katarzyna Naczk - Skarbnik Rady Rodziców  

Magdalena Jakś - Sekretarz Rady Rodziców   

 

Numer konta Rady Rodziców: Bank Rumia Spółdzielczy  70 8351 0003 0024 9353 3000 0010


Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 - 15 złotych od rodziny.

Składka płatna do 31 marca 2014 roku.

Skarbnik Rady Rodziców będzie zbierał wpłaty w dniach: 25 IV (piątek) w godz. 10:30 - 12:00 w sali konferencyjnej

 

Wpłata składki jest dobrowolna. Zachęcamy jednak do poniesienia tego wydatku, ponieważ umożliwi to pomoc szkole, a co za tym idzie naszym dzieciom.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)