Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły

  budynek1 wybierz
  budynek2
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

PODRĘCZNIKI
WYPRAWKA 2017/2018
REKRUTACJA

Rekrutacja 2017/2018 

  Oddziały przedszkolne
1. Informacja o rekrutacji
2. Wniosek
3. Oświadczenia
4. Oświadczenie woli
    przyjęcia do oddziału
    przedszkolnego

      Klasy I
1. Informacja o rekrutacji
2. Zgłoszenie z obwodu
3. Wniosek spoza obwodu
4. Oświadczenia
5. Oświadczenie woli
    przyjęcia do kl. I                                                                                     

PRZEDSZKOLE
SUPER PRZEDSZKOLAKI
"POCIĄG DO EDUKACJI"
REFORMA EDUKACJI
RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Skrzyński
godziny przyjęć:
  wtorek 7:30 - 9:00             (Kościelna 6)
czwartek 14:30 - 16:30 (Rodziewiczówny 10)

Dzwonki
1)  7:30 - 8:15  
2)  8:25 - 9:10  
 3)  9:20 - 10:05  
  4)  10:15 - 11:00  
  5)  11:10 - 11:55  
  6)  12:15 - 13:00  
  7)  13:15 - 14:00  
  8)  14:05 - 14:50  
  9)  15:00 - 15:45  
10)  15:55 - 16:40  

​ 

ULICE W OBWODZIE SP1
Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE
WYWIADY NA 100-lecie

           Obejrzyj

KONKURSY
Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


Zajęcia socjoterapeytyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne

Proponujemy:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne korygujące zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży oraz rozwijające umiejętności funkcjonowania społecznego.

            Cele zajęć obejmują działania terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe.

 • Indywidualne konsultacje, poradnictwo dla dorosłych, dzieci i młodzieży

 

 

Podczas zajęć dzieci i młodzież:

 

 • Nabywają umiejętności  rozpoznawania, nazywania i wyrażania przeżywanych uczuć, dzięki czemu rozwija się ich inteligencja emocjonalna.
 • Odkrywają swoje mocne strony, zdolności i umiejętności, co pozwala na budowanie pozytywnej samooceny.
 • Mają okazję do przeżycia sukcesu.
 • Kształtują umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy z innymi.
 • Uczą się podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.
 • Rozwijają umiejętności „dogadywania się” z innymi. Mówienia o swoich potrzebach, oczekiwaniach, o tym jak chcą być traktowani przez innych.
 • Mają okazję poznać ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, alternatywne wobec czasu spędzanego przed telewizorem i komputerem.
 • Poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Uczą się rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny-  praca na pojawiającym się konflikcie - tu i teraz.
 • Rozwijają umiejętność odmawiania, opierania się presji grupy.
 • Poznają zdrowy styl życia oraz zagrożenia związane z uzależnieniami.

 

 Metody pracy:

 • Rundka, bajka terapeutyczna, pogadanka, drama, metafora,ekspresja plastyczna, elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, gry planszowe, zajęcia ruchowe, chusta animacyjna.
 • Zajęcia urozmaicamy organizując wyjścia.
 • Praca w małych grupach – do 10 osób. Zajęcia prowadzą dwie osoby.

 

Prowadzący :

Celina Lubińska – Gliwa – psycholog, socjoterapeuta

Justyna Itrych- nauczyciel

Lucyna Konkol- nauczyciel

Marta Brzozowska - pedagog

opracowała: Celina Lubińska-Gliwa

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RUMI.

§ 1

Zajęcia socjoterapeutyczne organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie MEN, nr 110, z dnia 30 kwietnia 2013r.

§ 2

Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 12 lat, będący uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi, z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne lub też zagrożonych takimi problemami ze względu na sytuację rodzinną.

§3

1. Nabór na zajęcia socjoterapeutyczne trwa się w ciągu pierwszych trzech tygodni września. W wyjątkowej sytuacji dziecko może zostać przyjęte po tym terminie, nie później niż do 15 października.

2. Pomoc psychologiczna w formie zajęć socjoterapeutycznych, może być udzielona z inicjatywy: ucznia, rodzica, dyrektora szkoły, nauczyciela, specjalisty, pielęgniarki, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.

3. Prowadzący  kwalifikują dziecko do udziału w zajęciach oraz ustalają skład grup.

4. Prowadzący zajęcia po upływie roku kwalifikują wychowanków, we współpracy z rodzicami do udziału w zajęciach na rok następny lub decydują o zakończeniu terapii.

5. W przypadku kontynuacji socjoterapii, na kwalifikację dziecka ma wpływ frekwencja na zajęciach w roku poprzednim. Dzieci, które były zakwalifikowane lecz nie uczęszczały na zajęcia lub uczęszczały niesystematycznie, mogą być wpisane tylko na listę rezerwową. Zostaną zapisane jeżeli będzie wolne miejsce.

6. Każda grupa może liczyć maksymalnie 10 osób .

7. Dziecko uczestniczy w zajęciach po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców.

8. Grupy dzieci są organizowane w przedziałach wiekowych: klasy I – III; klasy IV – VI.

§4

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest poprawa funkcjonowania dziecka:

 • w relacjach z rówieśnikami,
 • w relacjach z dorosłymi,
 • w relacji z samym sobą.

§5

Rodzice mają prawo do konsultacji z osobami prowadzącymi i omawiania sytuacji dziecka, postępów, problemów, itp. Konsultacje odbywają się w wyznaczonym terminie.

§6

Każde dziecko ma prawo do:

 • Poszanowania godności osobistej
 • Życzliwego i podmiotowego traktowania
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań
 • Pełnej ochrony danych osobowych i informacji o sytuacji rodzinnej.

§7

Do obowiązków uczestników zajęć socjoterapeutycznych  należy:

 • Systematyczny udział w zajęciach.
 • Przestrzeganie zasad ustalonych przez grupę.
 • Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek.

§8

1. Dziecko zostaje skreślone z listy w przypadku:

 • Rezygnacji z zajęć potwierdzonej pisemnie przez rodziców / opiekunów.
 • Dłuższej nieobecności, nieusprawiedliwionej wypadkami losowymi – gdyż podstawowym warunkiem jest systematyczne uczestnictwo.
 • Wystąpienia i utrzymywania się zachowań uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem, które to zachowania niekorzystnie wpływają na resztę grupy.

2. Skreślenie odbywa się po konsultacji prowadzących z dyrekcją szkoły i zespołem zajmującym się  udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Rodzice / opiekunowie zostają o tym powiadomieni.

§ 9

Prowadzący biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas trwania zajęć.

§ 10

1. Każdą grupę prowadzi dwóch socjoterapeutów.

2. Do zadań osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne należy:

 • diagnozowanie problemów dzieci,
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
 • współpraca z rodzicami w zakresie motywowania ich do podejmowania działań mających na celu rozwiązanie sytuacji problemowych w rodzinie oraz rozwoju umiejętności wychowawczych,
 • współpraca ze szkołą oraz innymi podmiotami w zakresie wymiany informacji o sytuacji dziecka uczęszczającego na zajęcia socjoterapeutyczne,
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny w zakresie wymiany informacji i planowania pomocy,
 • prowadzenie dokumentacji.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)