Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły

  budynek1 wybierz
  budynek2
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

FESTYN 2018R.

12 maja godz.12:00-15:00

Sponsorzy

PODRĘCZNIKI
REKRUTACJA 2018/2019
ULICE W OBWODZIE SP1
PRZEDSZKOLE
SUPER PRZEDSZKOLAKI
"POCIĄG DO EDUKACJI"
REFORMA EDUKACJI
RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

Stomatolog

       Gabinet czynny 
od poniedziałku do piątku
        8:00 - 13:00
    Rejestracja osobista
         w gabinecie.

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Skrzyński
godziny przyjęć:
  wtorek 7:30 - 9:00             (Kościelna 6)
czwartek 14:30 - 16:30 (Rodziewiczówny 10)

Dzwonki
1)  7:30 - 8:15  
2)  8:25 - 9:10  
 3)  9:20 - 10:05  
  4)  10:15 - 11:00  
  5)  11:10 - 11:55  
  6)  12:15 - 13:00  
  7)  13:15 - 14:00  
  8)  14:05 - 14:50  
  9)  15:00 - 15:45  
10)  15:55 - 16:40  

​ 

Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE
WYWIADY NA 100-lecie

           Obejrzyj

KONKURSY
Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


Zajęcia socjoterapeytyczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne.
(zajęcia socjoterapeutyczne)

Proponujemy:

• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i społeczne – organizowane są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
Cele zajęć obejmują działania terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe.
• Indywidualne konsultacje, poradnictwo dla dorosłych, dzieci i młodzieży
• Psychoedukację rodziców – rozwijanie umiejętności wychowawczych.

Podczas zajęć dzieci i młodzież:

• Nabywają umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania przeżywanych uczuć, dzięki czemu rozwija się ich inteligencja emocjonalna.
• Odkrywają swoje mocne strony, zdolności i umiejętności, co pozwala na budowanie pozytywnej samooceny.
• Mają okazję do przeżycia sukcesu.
• Kształtują umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy z innymi.
• Uczą się podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.
• Rozwijają umiejętności „dogadywania się" z innymi. Mówienia o swoich potrzebach, oczekiwaniach, o tym jak chcą być traktowani przez innych.
• Mają okazję poznać ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, alternatywne wobec czasu spędzanego przed telewizorem i komputerem.
• Poznają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
• Uczą się rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny- praca na pojawiającym się konflikcie - tu i teraz.
• Rozwijają umiejętność odmawiania, opierania się presji grupy.
• Poznają zdrowy styl życia oraz zagrożenia związane z uzależnieniami.

Metody pracy:
• Rundka, bajka terapeutyczna, pogadanka, drama, metafora,ekspresja plastyczna, elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, gry planszowe, zajęcia ruchowe, chusta animacyjna.
• Zajęcia urozmaicamy organizując wyjścia.
• Praca w małych grupach – do 10 osób. Zajęcia prowadzą dwie osoby.

Prowadzący:

Celina Lubińska – Gliwa – psycholog, socjoterapeuta
Marta Brzozowska – pedagog
Opracowała: Celina Lubińska-Gliwa

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH
KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE
(zajęć socjoterapeutycznych)
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RUMI
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 6.

§ 1
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizowane są w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 , z późn. zm.) "Prawo oświatowe" z dnia 14 grudnia 2016r., rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z dnia 30 kwietnia 2013r oraz rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, z dnia 28 sierpnia 2017r.

§ 2
Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat, będący uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi. Organizowane są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

§3

1. Nabór na zajęcia odbywa się w ciągu pierwszych trzech tygodni września. W wyjątkowej sytuacji dziecko może zostać przyjęte po tym terminie, nie później niż do 15 października.
2. Pomoc psychologiczna w formie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, może być udzielona z inicjatywy: ucznia, rodzica, dyrektora szkoły, nauczyciela, specjalisty, pielęgniarki, poradni, pracownika socjalnego, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. Prowadzący kwalifikują dziecko do udziału w zajęciach oraz ustalają skład grup.
4. W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci mające zalecenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieci kontynuujące socjoterapię.
5. Prowadzący zajęcia, po upływie roku kwalifikują wychowanków, we współpracy z rodzicami do udziału w zajęciach na rok następny lub decydują o zakończeniu terapii.
6. W przypadku kontynuacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, na kwalifikację dziecka ma wpływ frekwencja na zajęciach w roku poprzednim. Dzieci, które były zakwalifikowane lecz nie uczęszczały na zajęcia lub uczęszczały niesystematycznie, mogą być wpisane tylko na listę rezerwową. Zostaną zapisane jeżeli będzie wolne miejsce.
7. Każda grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.
8. Dziecko uczestniczy w zajęciach po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców.
9. Grupy dzieci są organizowane w przedziałach wiekowych:oddziały przedszkolne i klasy I – III; klasy IV – VIII.

§4
Celem zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne jest poprawa funkcjonowania dziecka:
• w relacjach z rówieśnikami,
• w relacjach z dorosłymi,
• w relacji z samym sobą.
§5
Rodzice mają prawo do konsultacji z osobami prowadzącymi i omawiania sytuacji dziecka, postępów, problemów, itp. Konsultacje odbywają się w wyznaczonym terminie.

§6
Każde dziecko ma prawo do:
• Poszanowania godności osobistej
• Życzliwego i podmiotowego traktowania
• Swobody wyrażania myśli i przekonań
• Pełnej ochrony danych osobowych i informacji o sytuacji rodzinnej.

§7
Do obowiązków uczestników zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne należy:
• Systematyczny udział w zajęciach.
• Przestrzeganie zasad ustalonych przez grupę.
• Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek.

§8

1. Dziecko zostaje skreślone z listy w przypadku:
• Rezygnacji z zajęć potwierdzonej pisemnie przez rodziców / opiekunów.
• Dłuższej nieobecności, nieusprawiedliwionej wypadkami losowymi – gdyż podstawowym warunkiem jest systematyczne uczestnictwo.
• Wystąpienia i utrzymywania się zachowań uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem, które to zachowania niekorzystnie wpływają na resztę grupy.
2. Skreślenie odbywa się po konsultacji prowadzących z dyrekcją szkoły i zespołem zajmującym się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Rodzice / opiekunowie zostają o tym powiadomieni.

§ 9
Prowadzący biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci tylko podczas trwania zajęć.

§ 10
1. Każdą grupę prowadzą dwie osoby, w tym przynajmniej jedna o kwalifikacjach socjoterapeuty.
2. Do zadań osób prowadzących zajęcia rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne należy:
• diagnozowanie problemów dzieci,
• prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
• współpraca z rodzicami w zakresie motywowania ich do podejmowania działań mających na celu rozwiązanie sytuacji problemowych w rodzinie oraz rozwoju umiejętności wychowawczych,
• współpraca ze szkołą oraz innymi podmiotami w zakresie wymiany informacji o sytuacji dziecka uczęszczającego na zajęcia socjoterapeutyczne,
• współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny w zakresie wymiany informacji i planowania pomocy,
• prowadzenie dokumentacji.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)